Klasy patronackie kluczem do sukcesu

Klasy patronackie zapewniają współpracę szkoły zawodowej i przedsiębiorcy. Firma obejmuje patronatem wybrane klasy w zależności od profilu swojej działalności. Sukces klas patronackich spowodowany jest wzajemnymi korzyściami jakie przynoszą one dla firm i szkół.

Klasa patronacka powstaje na mocy umowy pomiędzy placówką edukacyjną a pracodawcą. Oczekiwania pracodawcy powinny być uwzględniane przy tworzeniu programu nauczania dla klasy. W ramach patronatu, kształcenie praktyczne w całości lub części odbywa się w firmie patronackiej. Daje to uczniom możliwości lepszego poznania specyfiki danego przedsiębiorstwa, natomiast pracodawcy mogą przyjrzeć się pracy swoich podopiecznych i z pośród najlepszych wybrać kadrę na przyszłość. Podczas zajęć wykorzystuje się maszyny i materiały firmy patronackiej, organizowane są kursy specjalistyczne oraz warsztaty dla uczniów i nauczycieli. Uczniowie klas patronackich po ukończeniu szkoły są dobrze przygotowani do pracy, a firmy zapewniają sobie kapitał ludzki na terenie swojej działalności. Korzyści dla pracodawców to promocja marki w środowisku lokalnym poprzez udział w uroczystościach szkolnych oraz informacje w mediach lokalnych i krajowych. Firmy doposażają klasy patronacie oraz fundują stypendia uczniom. Chętnych do nauki w klasach patronackich jest więcej niż miejsc co sprawie, że uczą się w nich najlepsi uczniowie. Z doświadczenia wiemy, że wpływa to również na bardzo dobre wyniki uzyskiwane podczas egzaminów na kwalifikacje zawodowe oraz maturalne. Z patronatu korzysta zatem sama szkoła poprzez rosnący prestiż w środowisku lokalnym.

Edukacja dla Przemysłu EDP-Meritis pomaga nawiązać współpracę pomiędzy szkołą a firmą. Swoje doświadczenia związane z prowadzeniem jednych z pierwszych w Polsce klas patronackich chcemy wykorzystać w naszej działalności. Świadczymy pomoc przy ustalaniu umowy patronackiej, organizujemy plan działań dotyczących współpracy (wizyty studyjne, konkursy zawodoznawcze, staże uczniowskie itp.). Proponujemy szkołom współpracę z określoną firmą w regionie a firmom proponujemy objęcie patronatem klasy odpowiadającej profilowi ich działania.

Klasa pod patronatem Twojej firmy?

Klasa patronacka w Twojej szkole?

Skontaktuj się z nami!

Krystian Sadowski, 18.09.2015