Patronat firmy nad klasą, krok po kroku

Klasa patronacka jest gwarancją dla szkoły zawodowej na zaistnienie na rynku edukacyjnym. W czasie kiedy szkoły borykają się z niżem demograficznym, te które współpracują z przemysłem nie narzekają na brak chętnych do nauki. Dla pracodawców patronat nad uczniami szkoły zawodowej daje stabilizacje odnośnie zasobów ludzkich. Trzeba jednak skoordynowanych działań każdej ze stron aby cieszyć się wzajemnym sukcesem.

Zaczynamy od dokładnej analizy podstawy programowej w zawodzie, w którym chcemy utworzyć klasę patronacką. Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie: jakie warunki musi spełniać firma, którą moglibyśmy zaprosić do współpracy? Ilu potencjalnych absolwentów może zatrudnić oraz czy jest w stanie przyjąć wszystkich uczniów klasy patronackiej na praktyki zawodowe? Jak długo działa na rynku oraz czy jest szansa na długofalową współpracę? Śledzimy również dodatkowe inicjatywy podejmowane przez firmę odnośnie kształcenia zawodowego.

Gdy już mamy potencjalnych partnerów, wykonujemy analizę dotyczącą sytuacji w gospodarce regionalnej. Istotne jest zorientowanie się, czy w regionie są inne firmy o profilu działalności odpowiadającej klasie patronackiej. Musimy zdać sobie sprawę, iż absolwenci naszej szkoły nie muszą podejmować pracy w firmie patronackiej. Z moich doświadczeń wynika, iż część uczniów decyduje się po szkole średniej na studia dzienne i nie zatrudniają się w firmie patronackiej. Oczywiście jest możliwość studiowania w trybie zaocznym, gdzie jest szansa na finansowanie studiów przez firmę. Uczniowie zatem po szkole średniej sami wybierają swoją drogę życiową. Reguły te jednak działają w dwie strony. Firma nie musi zatrudniać absolwenta swojej klasy jeśli uzna, że nie spełnia on jej oczekiwań.

Brałem udział w zakładaniu jednych z pierwszych klas patronackich w Polsce. Kwestie zatrudnienia absolwentów klas patronackich były poruszane przez zachodnich kontrahentów. Podpisanie tzw. „lojalek” z uczniami klas 1 szkół ponadgimnazjalnych nie było możliwe ze względu na ich niepełnoletności. Z kolei z rodzicami uczniów również nie, bo nie mogą decydować o swoich, w przyszłości pełnoletnich, dzieciach. Zatem kluczową kwestią jest skonstruowanie umowy patronackiej oraz wdrożenie działań dotyczących budowania relacji pomiędzy uczniami, a firmą patronacką. Poniżej przedstawiam przykładową umowę patronacką:

Umowa patronacka
zawarta w Warszawie w dniu 12.11.2015
pomiędzy:

…………………………………………………………………………………………………
a

…………………………………………………………………………………………………

dotycząca utworzenia pod patronatem firmy Systemy Kosmiczne S.A klasy w zawodzie technik elektronik ze specjalizacją elektroniczne systemy naprowadzania (max 20 uczniów)

§1


1. Celem umowy jest:

Tu należy w kilku krótkich zdaniach zawrzeć cel w jakim otwieramy klasę patronacką. Opisać zasady, które będą określały współpracę. Ująć tu można realizację praktyk zawodowych, ewentualny program stypendialny, wycieczki zawodowe, konkursy zawodowe itp. Istotne aby w negocjacjach w miarę możliwości zaangażować władze lokalne lub partnerów, którzy zapewnią nam najlepsze warunki współpracy. Jednak współpraca, nie oznacza korzyści wyłącznie dla szkoły. W dalszej części umowy zawarte są zobowiązania szkoły wobec firmy partnerskiej.

2. W klasie pierwszej:

Określamy zapisy w programach nauczania dotyczące oczekiwań pracodawców odnośnie klasy patronackiej. Wszystkie zapisy muszą oczywiście być zgodne z zapisami w podstawach programowych oraz innych aktach prawnych dotyczących kształcenia zawodowego.

3. W klasie drugiej:

Podobnie jak w pierwszej.

4. W klasie trzeciej:

Podobnie jak w pierwszej.

5. W klasie czwartej:

Podobnie jak w pierwszej.

§2Dyrektor Zespołu Szkół Kosmicznych w Warszawie zobowiązany jest do:

Tutaj wpisujemy kolejne zobowiązania względem firmy patronackiej. Można uwzględnić m.in.: promocję firmy przez uczniów klasy patronackiej w lokalnych mediach, noszenie emblematów firmy przez uczniów na ubraniu szkolnym i roboczym, uczestnictwo w konkursach i spotkaniach organizowanych przez patrona. Branie udziału uczniów klasy patronackiej w kursach specjalistycznych organizowanych przez firmę patronacką itp.

§3Jakiekolwiek zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§4Umowę zawarto w czterech egzemplarzach, po dwie dla każdej ze stron.

§5Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i wiąże obie strony od 1 września 2016Dyrektor Zespołu Szkół KosmicznychDyrektor firmy Systemy Kosmiczne S.A.
..........................................................Na koniec pamiętajmy o budowaniu wzajemnych relacji pomiędzy uczniami klasy patronackiej, a firmą. To czy absolwent naszej szkoły weźmie pod uwagę zatrudnienie w firmie patronackiej zależy w dużej mierze od doświadczeń jakie zdobędzie podczas 4 czy 3 lat współpracy. W jaki sposób przeprowadzona była praktyka zawodowa, czy mógł on liczyć na wsparcie finansowe, czy czuje się dobrze w otoczeniu firmy. Od tych i wielu innych czynników zależeć będzie czy absolwent zdecyduje się związać z firmą na dłużej. Organizacja spotkań z przedstawicielami firmy, wyjazdów integracyjnych w połączeniu ze zwiedzaniem ośrodków i filii firmy, są to jedne ze sposobów budowania więzi pomiędzy firmą, a uczniem.

Dzisiaj jednym z decydujących czynników inwestycyjnych są zasoby ludzkie. Nie jest tajemnica, iż na przestrzeni ostatnich lat z kraju wyjechało wielu młodych ludzi. Kolejne tysiące zamierza wyjechać po ukończeniu szkoły. Rosnące zapotrzebowanie na „zawodowców” sprawia, że pracodawcy przychylniej patrzą na współpracę pomiędzy nimi, a uczniami szkół zawodowych oraz studentami. A jestem pewien, że ta przychylność w najbliższym czasie wzrośnie jeszcze bardziej.
Krystian Sadowski, 15.11.2015